Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Tomáš Rafa nedodržel zákon o užívání státních symbolů, přestupku se ale pravděpodobně nedopustil

Upozornění: Pod článkem je přínosná diskuse

Umělci Tomáši Rafovi hrozí finanční postih za pozměňování státní vlajky. Praha 7 slovenskému umělci uložila pokutu po té, co na jeho Výběrové řízení na česko-romskou vlajku podala trestní oznámení krajně pravicová Dělnická strana sociální spravedlnosti. Policie si nechala zpracovat znalecký posudek, podle kterého umělec zákon porušil. Nejednalo se ale o trestný čin, ale o přestupek, a proto věc podstoupila městské části Praha 7. Odbor správních agend shledal Tomáše Rafu vinným ze tří návrhů z celkových sedmi a úřad mu uložil nejnižší možnou pokutu. Tomáš Rafa vzápětí požádal o rozklad rozhodnutí.

Zajímali jsme se o to, jestli se Tomáš Rafa mohl svými návrhy česko-romské vlajky dopustit přestupku a dospěli jsme k závěru, že zákon o užívání státních symbolů nedodržel, přesto se tím ale přestupku dopustit nemusel.

Začali jsme tím, že jsme se podívali na zákony, které se týkají státní vlajky, tedy na Ústavu České republiky (1/1993 Sb.), zákon o státních symbolech České republiky (3/1993 Sb.) a zákon o užívání státních symbolů České republiky (352/2001 Sb.)

 
 
1. Ústava České republiky

Podle článku 14 Ústavy České republiky se za státní symboly považuje velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. Jejich používání podle druhého odstavce dále upravuje zákon.

Čl.14
(1) Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.
(2) Státní symboly a jejich používání upraví zákon.

Ústava tedy vyjmenovává státní symboly, a odkazuje na příslušné zákony, které určí jejich podobu a upraví způsob jejich užívání.

 
 
2. Zákon o státních symbolech České republiky

Zákon o státních symbolech České republiky, § 4, odst. 1, definuje, co přesně se rozumí pod pojmem státní vlajka.

§ 4
Státní vlajka
(1) Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného,
mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky
vlajky k její délce je 2:3.
(2) Vyobrazení státní vlajky je přílohou 3 tohoto zákona.

Cokoliv, co má jiný poměr stran než 2:3 nebo klín jinak dlouhý než přesně do
poloviny délky, tudíž nepředstavuje státní vlajku, ale nanejvýš její napodobeninu.

Tomáš Rafa jako základ svých tří návrhů použil státní vlajku, tak jak je definována zákonem. Kdyby například použil jiný poměr stran, nejednalo by se o státní vlajku, ale o napodobeninu.

 
 
3. Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

Zákon o užívání státních symbolů České republiky v § 9 popisuje pravidla o používání státní vlajky, tak jak byla definována v předchozím zákoně. Na napodobeniny vlajky se tyto odstavce nevztahují.

§ 9
Při užívání státní vlajky musí být dodržena tato pravidla:

j) na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak,
kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice,

 
Tomáš Rafa na tři ze svých návrhů, které odpovídají české státní vlajce, tak jak je definována zákonem, umístil kolo romské hrdosti, čímž nedodržel pravidla při užívání státní vlajky.

 
 
Nedodržení těchto pravidel ale ještě neznamená, že došlo k přestupku a musí dojít k potrestání umělce.

V další části stejného zákona jsme se zaměřili na to, jak je definován přestupek v souvislosti s užíváním státních symbolů. Jako přestupek totiž není definováno každé porušení stanovených pravidel pro užití státních symbolů.

§ 13
Přestupek
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zneužije, úmyslně poškodí
nebo hrubě zneváží státní symbol České republiky.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Co přesně znamená zneužití státního symbolu, musí nakonec rozhodnout soud (respektive správní úřad, pokud se stíhaná osoba nebude proti přestupkovému řízení odvolávat až k soudu). Paragraf rovněž neodkazuje na žádnou zákonem stanovenou definici, co se rozumí pod pojmem zneužití státního symbolu. Význam slova zneužití odpovídá využití se zlým úmyslem, slovo má záporný náboj.

Tomáš Rafa použil státní symboly v úmyslu dobrém, výstavou chtěl poskytnout pomocnou ruku Romům, kteří nejsou majoritní společností považováni za Čechy a ocitají se tak v nucené izolaci. „Důvodem, proč jsem si vybral právě vlajku, je i to, že jí nacionalistické skupiny zneužívají na svých demonstracích,“ uvedl.

Proto se domníváme, že nedošlo k naplnění přestupku tím, že by českou vlajku zneužil, neboť jeho čin byl spáchán v úmyslu dobrém, a to s cílem uchránit Romy před nastalou situací v zemi v podobě protiromských pochodů.

Aktualizace: Stejně tak, jak zaznělo níže v diskusi, Tomáš Rafa nevytvářel návrh české vlajky, ale česko-romské, tudíž by se na jeho umělecké dílo výše uvedené zákony vztahovat vůbec neměly. V podobném duchu by totiž Poláci mohli tvrdit, že znevažujeme jejich vlajku, protože jsme si na tu jejich umístili modrý klín, a Rusové by mohli rovněž obvinit Slováky, protože slovenská vlajka není ničím jiným než ruskou vlajkou, na kterou je umístěn slovenský znak.

Přesto pro další Výběrové řízení na česko-romskou vlajku doporučujeme místo státní vlajky použít její napodobeninu.