Úterý 28. listopadu, 2023
Evropský rozhled

Stanovisko zaměstnanců a policistů ÚOOZ


 
V posledních několika dnech jsme se stali nucenými svědky vyhroceného střetu mezi vrcholnými představiteli Policejního prezidia na straně jedné a vedením ÚOOZ a významné části odborné i laické veřejnosti na straně druhé, týkajícího se plánované zásadní reorganizace policie, a tím i podoby a budoucího směřování vrcholných policejních útvarů, majících za úkol boj proti organizovanému zločinu, korupci a finanční kriminalitě, primárně spočívající ve sloučení ÚOOZ a ÚOKFK.

Přestože jde o nesmírně závažný krok a k zániku stávajících útvarů a jejich sloučení v jeden celek má dojít již od 1. 7. 2016, do dnešního dne nám nebylo vedení Policejního prezidia schopno představit byť jen základní obrysy struktury a principy fungování nově vznikajícího útvaru, ačkoli jsme ujišťováni, že tato reorganizace byla a je dlouhodobě a pečlivě připravována. Považujeme rovněž za alarmující, že o záměrech vedení Policejního prezidia se dozvídáme téměř výhradně z médií a nikoli v rámci otevřené, široké a především odborné diskuse, jak bychom, snad právem, očekávali.

Plně respektujeme pravomoc vedení Policejního prezidia rozhodovat o takto zásadních otázkách, a v žádném případě ji ani v nejmenším nezpochybňujeme. Postup Policejního prezidia v nás však vzbuzuje naléhavé otázky, zda byly do důsledku vzaty v potaz všechny souvislosti a dopady zamýšlených změn, zda zamýšlená reorganizace vůbec může vést k předpokládanému zvýšení efektivnosti naší činnosti a zda je vůbec představitelné, že by takto koncipovaná reforma mohla vést k naplnění očekávání, kterými jsme zavázáni občanům této země.

Za daných okolností nám nezbývá, než se plně postavit za stanovisko našich velitelů odborů a expozitur ÚOOZ, vyjádřené v jejich otevřeném dopise ze dne 9. 6. 2016, adresovaném ministru vnitra, a vyjádřit jim tímto naši plnou podporu. Mimořádně nás zasáhlo, že řada z nich, včetně ředitele, vedení a také řadových příslušníků ÚOOZ, považuje svůj nesouhlas s navrhovanými reformami za natolik zásadní, že vylučují možnost svého dalšího působení v řadách Policie ČR. Skutečnost, že důvěryhodnost plánovaných změn je zpochybňována i čelnými představiteli státního zastupitelství, jakož i široké odborné veřejnosti, činí naše výhrady o to více naléhavými. Jako jediné východisko z této kritické situace spatřujeme zastavení těchto neuvážených, nesystémových a především nevratných kroků a vytvoření podmínek pro seriózní veřejnou a zejména odbornou diskusi o tom, zda vůbec, případně v jaké podobě, by se měla zvažovaná reorganizace uskutečnit.

 
Převzato se souhlasem z facebookové stránky Tíseň.tv