Pondělí 22. dubna, 2024
Evropský rozhled

Společné prohlášení Mezinárodní krymské platformy u příležitosti Dne odporu proti okupaci Autonomní republiky Krym a města Sevastopol

1. U příležitosti Dne odporu proti okupaci Autonomní republiky Krym a města Sevastopol, 26. února,

 

2. Poté, co jsme si 19. února připomněli 10. výročí dočasné okupace Autonomní republiky Krym a města Sevastopol na Ukrajině (zde a za Krymem),

3. Po založení Mezinárodní krymské platformy prostřednictvím ustavujícího summitu dne 23. srpna 2021 v Kyjevě, jakož i jejího druhého summitu dne 23. srpna 2022 a třetího summitu dne 23. srpna 2023 v Kyjevě, a s přihlédnutím k prvnímu a druhému parlamentnímu summitu dne 25. října 2022 v Záhřebu a dne 24. října 2023 v Praze a uznáním na nich přijatých výsledných dokumentů,

4. S odvoláním na všechny příslušné rezoluce Valného shromáždění OSN, včetně rezoluce 68/262 ze dne 27. března 2014 „Územní celistvost Ukrajiny“, ES­‑11/1 ze dne 2. března 2022 „Agrese proti Ukrajině“, ES­‑11/2 ze dne 24. března 2022 „Humanitární důsledky agrese proti Ukrajině“, ES­‑11/4 ze dne 12. října 2022 „Územní celistvost Ukrajiny“: ES­‑11/5 ze dne 14. listopadu 2022 „Podpora nápravy a odškodnění agrese proti Ukrajině“, ES­‑11/6 ze dne 23. února 2023 „Zásady Charty Organizace spojených národů, na nichž je založen komplexní, spravedlivý a trvalý mír na Ukrajině“, všechny čtyři po sobě jdoucí rezoluce „Problém militarizace Autonomní republiky Krym a města Sevastopol na Ukrajině, jakož i částí Černého a Azovského moře“ (2018, 2019, 2020, 2021) a 78/221 ze dne 19. prosince 2023 „Situace v oblasti lidských práv na dočasně okupovaných územích Ukrajiny, včetně Autonomní republiky Krym a města Sevastopol“. Dále připomíná rozhodnutí Výboru ministrů Rady Evropy CM/Del/Dec (2023) 1477/2.4 „Agresivní válka Ruské federace proti Ukrajině a její důsledky pro situaci v oblasti lidských práv na ukrajinských územích dočasně kontrolovaných nebo okupovaných Ruskou federací“ ze dne 4. října 2023, své rozhodnutí CM/Del/Dec (2022) 1437/2.4 „Situace v oblasti lidských práv v Autonomní republice Krym a městě Sevastopol (Ukrajina)“ ze dne 15. června 2022, jakož i svá předchozí rozhodnutí v této věci,

My, účastníci Mezinárodní krymské platformy:

5. Společně si připomínáme tento den, 10. výročí dočasné okupace Autonomní republiky Krym a města Sevastopol na Ukrajině, jako důkaz naší společné oddanosti zásadám mezinárodního práva, včetně respektování svrchovanosti, územní celistvosti a nezávislosti, jakož i přirozeného práva Ukrajiny na sebeobranu proti nevyprovokované agresi Ruska. Tyto zásady považujeme ve světovém řádu založeném na pravidlech za nepostradatelné.

6. Co nejdůrazněji odsuzujeme nevyprovokovanou, neodůvodněnou a nezákonnou plnohodnotnou vojenskou invazi Ruska na Ukrajinu dne 24. února 2022, která byla rozšířením ruské agrese proti Ukrajině trvající od 19. února 2014, a naléhavě vyzýváme Ruskou federaci, aby splnila právně závazný příkaz Mezinárodního soudního dvora ze dne 16. března 2022 a okamžitě zastavila veškeré vojenské nepřátelské akce a násilí a vyzvala k okamžitému, úplnému a bezpodmínečnému stažení všech svých sil a vojenské techniky z celého území Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic, jejichž nedílnou součástí je Krym.

7. Zopakujte, že Rusko nese plnou odpovědnost za válku, kterou rozpoutalo, a všichni, kdo jsou zodpovědní za válečné zločiny, musí být pohnáni k odpovědnosti. Domníváme se, že ruská agresivní válka proti Ukrajině má dalekosáhlé důsledky a negativní dopady na celosvětový mír a bezpečnost daleko za hranicemi Ukrajiny a evropského kontinentu.

8. Zdůrazňujeme naše odhodlání pokračovat v neochvějné podpoře Ukrajiny a jejího lidu a současně zdůrazňujeme, že je třeba pokračovat v úsilí o prosazení a posílení sankcí a pokračovat v tlaku na Rusko.

9. Potvrdit naši silnou podporu ukrajinskému mírovému vzorci založenému na Chartě OSN, který je životaschopným rámcem pro komplexní, spravedlivý a trvalý mír na Ukrajině.

10. Vyjádřit naši připravenost zachovat diplomatická a restriktivní opatření vůči Ruské federaci v reakci na její agresivní válku a závažné porušování mezinárodního práva na Ukrajině.

11. Nikdy neuznáme pokus Ruska o nezákonnou anexi Autonomní republiky Krym a města Sevastopol, jakož i ukrajinských regionů Doněck, Cherson, Luhansk a Záporoží, která hrubě porušuje zásady a cíle Charty OSN a představuje přímé ohrožení mezinárodní bezpečnosti s vážnými důsledky pro mezinárodní právní řád. Autonomní republika Krym a město Sevastopol a Chersonská, Záporožská, Doněcká a Luhanská oblast jsou Ukrajinou.

12. Znovu co nejdůrazněji odsuzujeme takzvaná „referenda“ a takzvané „volby“, minulé i budoucí, prováděné ruskou okupační správou na dočasně okupovaném Krymu a v částech ukrajinských oblastí Chersonské, Záporožské, Luhanské a Doněcké. Tato rozhodnutí jsou neplatná a nemohou mít žádný právní účinek.

13. Důrazně odmítáme jakékoli pokusy Ruska rozšířit svou nezákonnou jurisdikci nad jadernými zařízeními a materiálem na dočasně okupovaném Krymu a v částech ukrajinských regionů.

14. Vyjádřujeme solidaritu s dvěma miliony obyvatel Autonomní republiky Krym, kteří byli v roce 2014 odtrženi od svého snu sdílet se zbytkem země perspektivu evropské budoucnosti, jejímž základem je svoboda, lidská práva a hospodářská prosperita.

15. Požadujeme okamžité ukončení politicky motivovaného stíhání a svévolného zatýkání na Krymu a dalších dočasně okupovaných nebo kontrolovaných územích Ukrajiny. Vyzýváme Rusko, aby okamžitě propustilo všechny ukrajinské občany, které ruské okupační úřady nezákonně vězní na Krymu, včetně Narimana Dželala, Iryny Danylovyčové, Lenije Umerové, Bohdana Zizy, Envera Kroše, Vilena Těmerjanova, Emira­‑Useina Kuku, Halyny Dovhopoly, Servera Mustafajeva, Vladyslava Jesypenka a mnoha dalších.

16. Právo na svobodu projevu, na nezasahování do vlastních názorů, na svobodu sdružování, na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání a na pokojné shromažďování by mělo být přiznáno všem obyvatelům Krymu bez jakékoli diskriminace.

17. Prohlídky a zatýkání krymských muslimů, stejně jako systematická politika útlaku náboženských komunit, podněcují nenávist vůči osobám patřícím k náboženským menšinám a jejich komunitám. Žádná osoba na Krymu by neměla být trestně obviněna nebo zadržována za praktikování svého náboženství nebo víry. Tyto praktiky v konečném důsledku přispívají ke změně demografické, včetně etnické struktury na Krymu.

18. Znovu žádáme Rusko, aby dodržovalo své závazky vyplývající z mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, včetně čtvrté Ženevské úmluvy, jejíž je Rusko smluvní stranou, a aby okamžitě zastavilo svou nezákonnou mobilizaci na dočasně okupovaných územích Ukrajiny, včetně Krymu.

19. Důrazně odsuzujeme rozsáhlé porušování a zneužívání lidských práv, k němuž dochází na Krymu a které zahrnuje mimo jiné svévolné zadržování, mučení a předsudky namířené proti menšinovým společenstvím, jako jsou krymští Tataři. Mejlisu, samosprávnému orgánu krymských Tatarů, musí být umožněno obnovit svou činnost. Kromě toho musí být zrušeny rozsudky nad vůdci, které byly vyneseny v nepřítomnosti, a musí být ukončeno pronásledování těchto osob.

20. Připomeňte naše požadavky na Rusko, aby propustilo oběti svévolného zadržování, včetně zadržování z politických důvodů na Krymu, a umožnilo přístup zavedeným regionálním a mezinárodním mechanismům pro monitorování lidských práv a nevládním organizacím zabývajícím se lidskými právy.

21. Důrazně odsuzujeme nezákonnou mobilizační kampaň na dočasně okupovaném Krymu nepřiměřeně zaměřenou proti krymským Tatarům. Jedná se o další porušení mezinárodního práva ze strany Ruska. Jako členský stát OSN, který nese zvláštní odpovědnost jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN, je Rusko povinno dodržovat a chránit lidská práva, a to i na ukrajinských územích, která nezákonně anektovalo.

22. Odsuzujeme pokračující přesuny vlastního civilního obyvatelstva Ruskem na Krym a další dočasně okupovaná území Ukrajiny jako nepřijatelný pokus o změnu demografické struktury těchto regionů. Doplňuje tak již rozšířenou praxi potlačování nesouhlasu obyvatel Krymu po nevyprovokované agresi Ruska proti Ukrajině a v jejím průběhu a nutí je nakonec poloostrov opustit.

23. Důrazně odsuzujeme všechny probíhající pokusy Ruska o násilné a nezákonné začlenění dočasně okupovaných území Ukrajiny včetně Krymu do Ruské federace, zejména automatické udělování ruského občanství, sčítání obyvatelstva, násilné demografické změny a potlačování národní identity.

24. Důrazně odsuzujeme rozhodnutí Ruska přeměnit dočasně okupovaný Krymský poloostrov v silně militarizovanou výspu v Černém moři a jeho využití pro ruskou agresivní válku proti Ukrajině, jakož i jako prostředku k podpoře pokusů o nezákonnou anexi dalších ukrajinských regionů.

25. Požadujeme, aby Rusko přestalo bránit svobodě plavby v Azovském a Černém moři, což způsobuje vážné regionální a mezinárodní poruchy, zejména v zemědělském sektoru Ukrajiny a v celosvětové potravinové bezpečnosti.

26. Znovu potvrzujeme naši podporu poválečné obnově Ukrajiny, včetně Autonomní republiky Krym a města Sevastopol, s cílem zajistit blahobyt a prosperitu ukrajinského národa.

27. Uznáváme stávající i nadcházející výzvy a potvrzujeme naši připravenost zintenzivnit politickou, diplomatickou, finanční, humanitární a další formy podpory Ukrajiny až do úplného obnovení její svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic.

 

Odkazy:

Joint Statement of the International Crimea Platform on the occasion of the Resistance Day to Occupation of the Autonomous Republic of Crimea and the City of Sevastopol

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.