Neděle 21. dubna, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení předsedkyně Výboru ministrů Thórdís Gylfadóttir a ministra zahraničí Dmytra Kuleby u příležitosti návštěvy v Kyjevě

 

Mezinárodní právní reakce na nevyprovokovanou, protiprávní a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruska proti Ukrajině je nezbytná. Je potřeba naléhavě zajistit odpovědnost.

 

Genocida, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, zločiny agrese, sexuální násilí související s konfliktem a další hrubá porušení práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva podkopávají samotnou strukturu společností.

Tím, že jsou pachatelé pohnáni k odpovědnosti, je obětem a pozůstalým poskytnuta určitá míra spravedlnosti. Beztrestnost dodává pachatelům odvahu, umlčuje oběti a podkopává vyhlídky na mír a lidská práva. Beztrestnost vysílá špatný signál.

Úsilí Ukrajiny pohnat Rusko k odpovědnosti by navzdory náročným okolnostem mělo sloužit jako inspirace. Chválíme a podporujeme odvážnou práci ukrajinských státních zástupců a orgánů činných v trestním řízení při dokumentování a vyšetřování mezinárodních zločinů ve spolupráci s mezinárodním společenstvím. Vítáme rovněž úsilí o stíhání všech údajných pachatelů na území Ukrajiny.

V konečném důsledku je třeba zajistit odpovědnost za zločin agrese prostřednictvím zřízení zvláštního tribunálu pro tento účel. Ukrajina a Island budou i nadále spolupracovat s cílem zřídit zvláštní tribunál na dvoustranné úrovni i v rámci základní skupiny.

Důležitým krokem k zajištění odpovědnosti za zločin agrese proti Ukrajině je zřízení Mezinárodního střediska pro stíhání zločinu agrese proti Ukrajině (ICPA) v Haagu, jehož cílem je koordinovat vyšetřování zločinu agrese proti Ukrajině, uchovávat důkazy pro budoucí soudní řízení, přičemž toto středisko bude propojeno se stávajícím společným vyšetřovacím týmem podporovaným Eurojustem. Ukrajina a Island podporují zřízení střediska a jeho činnost.

Rusko je povinno zajistit plnou náhradu škody, ztráty nebo újmy vzniklé v důsledku jeho protiprávního jednání. Práva obětí by měla být zajištěna prostřednictvím komplexního mechanismu odškodnění. Jeho součástí by mělo být zřízení mezinárodního registru pro evidenci a dokumentaci důkazů a nároků na náhradu škody, ztráty nebo újmy, komise pro odškodnění a fondu.

Prvním krokem k zajištění komplexního odškodnění by mohlo být zřízení mezinárodního registru pod záštitou Rady Evropy. Vítáme kroky, které již byly podniknuty za účelem vytvoření podmínek pro takový registr.

Na 4. summitu hlav států a předsedů vlád Rady Evropy, který se bude konat v Reykjavíku ve dnech 16. a 17. května 2023, bude podpora Ukrajiny a odpovědnosti zaujímat významné místo v programu jednání.

Nadále společně usilujeme o smysluplnou odpovědnost a spravedlnost pro oběti ruské agrese proti Ukrajině. Náš vzkaz Rusku zní: svět vás sleduje a budete pohnáni k odpovědnosti.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.