Neděle 21. dubna, 2024
Evropský rozhled

Slovanská Praha 2018: Referát Bolesława Tejkowského

 
Slovanská Praha 2018
 

V Ruském středisku vědy a kultury se ve dnech 7-10. června 2018 konají Všeslovanské národní slavnosti „Slovanská Praha 2018“, které navazují na Všeslovanský sjezd v Moskvě z minulého roku. Představitelé slovanských hnutí zde měli klíčová jednání, kam se veřejnost dostala jen s velkým omezením, či vůbec. Evropskému rozhledu se podařilo získat referát Bolesława Tejkowského, který představoval stanoviska polských delegátů a pojednával o NATO, USA, EU, Ukrajině a otravě agenta Skripala.

Bolesław Tejkowský je polský nacionální politik, který se narodil v roce 1933 pod jménem Bernard Tejkowský, ale v šedesátých letech se nechal přejmenovat na Bolesława. V roce 1951 vstoupil do Svazu polské mládeže řízené komunistickou stranou a později do Polské sjednocené dělnické strany (polská komunistická strana). Jeho politická kariéra ve straně byla závratná, již ve věku pouhých 23 let byl členem výkonného výboru strany v Krakově. Později byl ale ze strany vyloučen za účast na protestech v Krakově. Poté se pokoušel zakládat vlastní politické skupiny, včetně jedné slovanské. V roce 1995 byl odsouzen na osm let do vězení a v roce 2004 dostal ještě 1,5 roku za padělání podpisů. V současné době je předsedou Polského slovanského výboru.

Ačkoliv jednání slovanských výborů byla neveřejná, Slovanská Praha 2018 byla zároveň provázena kulturním programem, kterého se veřejnost účastnit mohla a na těchto kulturních akcích byli přítomni i delegáti sjezdu. Bylo tak možné s účastníky sjezdu diskutovat a získat od nich některé materiály, případně se dostat na diskusi, která byla mimo program. Takto jsme se dostali například k referátu Bolesława Tejkowského.

Následující text je překladem Tejkowského referátu a zveřejňujeme jej pro studijní účely, k porozumění toho, co se na Všeslovanském sjezdu v Praze projednávalo a jak představitelé slovanských spolků smýšlejí o současném postavení Polska, ale i České republiky v kontextu zvyšujícího se napětí mezí Ruskem a západním světem. Uvádíme předem, že některé historické události jsou v referátu zamlčeny, či pozměněny a text výraznou měrou útočí proti USA a Západu.

 

Slovanská Praha 2018 - koncert 8. června 2018
Slovanská Praha 2018 – koncert 8. června 2018

 

V úvodu referátu polští delegáti děkují za pozvání na Všeslovanský sjezd v Praze, o který se zasloužili čeští a slovenští aktivisté.

Poláci za nejdůležitější bod považují ochranu všech slovanských národů i států před agresivní Západem. Tu spatřují v posílení slovanské jednoty, bez které, jak říkají i Češi, budou slovanské národy i státy postaveny proti sobě, budou pod hrozbou ztráty národního bohatství, národní identity i suverenity států, budou omezeny v civilizačním rozvoji. Jednota slovanských národů a států je nezbytná pro slovanskou bezpečnost a rozvoj.

Slované mají společný původ, etnickou i kulturní příbuznost, společnou dávnou civilizaci i vizi budoucnosti. Multinárodní Slované tvoří jeden celek, jednu civilizaci, geopolitický i geostrategický prostor propojený duchovně. Jsou přirozeně nadnárodní společenství a mají společnou civilizační sílu rozvoje. Tato přirozená slovanská jednota vytváří vhodné podmínky pro spolupráci mezi slovanskými státy.

Slovanská jednota vadí těm státům, které usilují o světovou hegemonii. Považují totiž slovanství za překážku nad získáním světové nadvlády. A proto nacistické Německo zahájilo svůj boj o nadvládu světa tím, že zaútočilo na Polsko i Československo, čímž realizovalo plán zničit všechny Slovany. Ale Slované se během 2. světové války spojili v Sovětský svaz a nedovolili nacistickému Německu podrobit si svět.

(Poznámka: Ve skutečnosti na Polsko zaútočilo i Rusko, v současné době v Rusku ale platí zákon o rehabilitaci nacistických zločinů, kdy upozorňování na tuto roli Ruska na počátku války je trestáno. Rusové se odvolávají na norimberské soudy, dle kterých jediným viníkem 2. světové války bylo nacistické Německo).

 


     Originální dokument referátu Bolesława Tejkowského v polštině a ruštině
 

Jenže na přelomu 80. a 90. tých let Spojené státy společně se západní Evropou využily probíhající transformace ve slovanských státech a slovanské státy rozdělily. To mělo dopad na ekonomiku slovanských státu.

Západ rozdělil Československo i Jugoslávii na více států. Nezastavila ho ani likvidace Sovětského svazu, chce zlikvidovat i samotné Rusko. Spojené státy a Západ se snaží Rusko zbavit přirozených slovanských spojenců a obrátit je proti Rusku.

Západní a jižní slovanské státy se přidružily do NATO a Evropské unie a jdou proti Rusku. Tak byla i Ukrajina oddělena od Ruska a postavena proti Rusku, a to jen kvůli tomu, že agresivní USA chtěly změnit Krym na základnu NATO a vyvolat krvavý konflikt na Ukrajině.

USA si nejvíce podrobily západní a jižní slovanské státy skrze jejich zapojení do NATO a rozmístěním amerických vojsk na jejich území. Zdůvodňují to údajně rostoucí hrozbou pro tyto země a Evropu ze strany Ruska.

Rusko je ale svými programovými i ideologickými principy neohrožuje. Naopak uznává svrchovanost národních států schopných nezávislé mírové spolupráce. Stejně funguje například Brazílie, Rusko, Indie, Čína i Jihoafrická republika. Na rozdíl od této konstruktivní občanské a mírové aliance má NATO agresivní a destruktivní povahu. Jeho skutečnou roli, agresivní a nikoliv obrannou, dokazuje agrese vůči Jugoslávii.

NATO bylo vytvořeno, aby USA měly kontrolu nad státy, především evropskými a slovanskými, a využily je v případě agrese vůči Rusku. USA i NATO stále více ohrožují Rusko. Důkazem je neustále rostoucí počet amerických vojáků v Evropě a přibližování základem NATO k ruským hranicím. Neevropské USA předstírají, že jsou obráncem Evropy, ale mají v úmyslu odstranit Rusko z Evropy, včetně jejich kulturní, ekonomické a politické přítomnosti z evropského prostoru.

Ve Velké Británii došlo k provokaci, kdy je Rusku připisováno otrávení ruského zpravodajského důstojníka, který zradil svou vlast a připojil se k britské zpravodajské službě. Provokace vedla k omezení diplomatických vztahů a ekonomických vazeb s Ruskem ze strany evropských zemí.

Obzvláště důležité pro dominantní postavení USA ve slovanském světě a v Evropě je přítomnost ozbrojenných sil USA i NATO v Evropě, obzvláště v Polsku je to výhodné pro napadení Běloruska a Ruska.

Polákům, kteří chtějí žít bez cizích vojsk na svém území, se vysvětluje jejich potřeba k ochraně před Ruskem jako hlavního nepřítele Polska, protože prý plánuje dobýt jejich zem. Ve skutečnosti vojáci NATO a USA chtějí využít Polsko v boji proti Rusku a zabránit slovanskému sjednocení a polskému spojenectví s Ruskem. Jde také o realizaci prusko-německé doktríny 19. století a prosazování německých zájmů, aby se Polsko se Slovany a Ruskem nesjednotilo. Antislovanská doktrína je úmyslně realizována USA, Izraelem, Německem a v současnosti i Ukrajinou.

Na americkou žádost jsou Poláci vychováváni v lásce k USA a v nenávisti k Rusku. K tomu slouží i lživá propaganda o připravenosti Ruska zaútočit na Polsko. Protiruská atmosféra je vytvářena i při objasňování příčin havárie polského prezidentského letadla u Smolenska. O tom je i zákon o dekomunizaci, na základě kterého odstranili pomníky sovětských vojáků, kteří osvobodili Polsko z područí německé okupace.

Nenávist USA, Izraele, Německa i neobanderovské slovanské Ukrajiny k Rusku si klade za cíl navždy zničit slovanskou jednotu mezi Polskem a Ruskem. Milované Polsko se stalo nástrojem USA i Německa v boji proti bratrskému Rusku.

Rozvracení slovanské jednoty a podmanění si Slovanů je prastarý trend v politice USA a některých západních zemích Evropy. Naší odpovědí musí být touha sjednotit slovanský svět, která bude obranou pro slovanské státy zapojených do sféry NATO a EU. Bez toho jim hrozí ztráta slovanské identity. Proto je zapotřebí rozvíjet slovanskou identitu, aby si tyto státy uvědomily, že patří k mnohonárodním civilizovaným Slovanům.

Jižní a západní Slované a jejich veřejné orgány potřebují plnou suverenitu svých států, aby byly schopny odolat antislovanské politice Západu, zvláště vůči nepřátelskému postoji vůči Rusku. Naše státy, které Západ směřuje proti Rusku, musí projevit svrchovanou vůli ve spojenectví s Ruskem. Měly by zvážit své členství v NATO a EU a zda budou nadále sloužit USA a západní Evropě v protiruské politice a proti svým vlastním národním zájmům. Při sjednocování jižních a západních slovanských států jim bude od Ruska zajištěna bezpečnost i rozvoj. Posílení slovanské jednoty povede k lepšímu osudu Slovanů a celé Evropy, k oživení ducha suverénních států Evropy, které budou spolu v míru spolupracovat.

Naším historickým slovanským cílem je posílit slovanskou identitu, dosáhnout slovanské jednoty, vytvořit novou slovanskou civilizaci, založit nový sociální systém stojící na národní identitě, státní suverenitě, socální spravedlnosti a mírové mezinárodní spolupráci. V kontrast slovanského světa je antinacionální globalismus reprezentovaný USA, který vede ke konfliktům a válkám. To potvrzují i nedávné hrozby USA vojenskou agresí vůči Severní Koreji. Důkazem je i gangsterský nálet USA v Sýrii.

Sjednocené slovanství je mocná světová síla, která zabraňuje válkám a nadvládě světa a urychluje mírový a spravedlivý světový řád. Realizace tohoto velkého slovanského projektu vyžaduje od obyčejných Slovanů prostý lidský smysl pro slovanské přátelství a bratrství, aby Rusové v každém Polákovi a Poláci v každém Rusovi viděli přítele a bratra, a totéž platí i pro církve.

Na jubilejním sjezdu v Praze si Poláci přejí, aby každý Slovan v každém Slovanovi viděl přítele a bratra. To je naději pro Evropu a svět.

 
V dalších dílech seznámíme s projevem tajemníka Všeslovanského svazu Pavla Vladimiroviče Tulajeva a s účastníky slovenské delegace.