Čtvrtek 23. května, 2024
Evropský rozhled

Překlad rezoluce O ochraně civilistů a dodržování právních a humanitárních závazků, kterou Česká republika odmítla přijat

Demonstrace za Palestinu, sobota 28. října 2023, Praha. Ilustrační obrázek

Česká republika jako jeden ze 14 států v pátek odmítla na mimořádném jednání OSN přijat rezoluci o Ochraně civilistů a dodržování právních a humanitárních závazků. Jako důvod o nepřijetí uvedla, že rezoluce byla schválená v rámci jordánského návrhu bez pozměňovacího návrhu Kanady, který k rezoluci měl přidat odstavec pojednávající o zodpovědnosti Hamásu za teroristické útoky ze 7. října a dále o propuštění rukojmích.

 

O pozměňovacím návrhu se v OSN vedly dlouhé debaty, nicméně převládl názor, že nelze měřit dvojím metrem a jmenovat za aktéra násilí pouze jednu stranu, tedy Hamás, když násilí vůči Palestincům se dopouští i Izrael. Nejmenovat ani jednu stranu je podle většiny členských států v podobných případech nejlepším řešením.

Rovněž není pravda, že by rezoluce neodsuzovala braní rukojmích, pojednává o tom 7. bod, který zní: „Vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech civilistů, kteří jsou nezákonně drženi v zajetí, a požaduje jejich bezpečnost, dobré životní podmínky a humánní zacházení v souladu s mezinárodním právem.“

Kromě výše uvedeného si rezoluce neklade ani za cíl pátrat po vinících nastalé krize (to přísluší vyšetřovacím orgánům a mezinárodním soudům), ale zasadit se o urgentní humanitární pomoc v zasažených oblastech a deeskalaci napětí a násilí v regionu.

Přijetí jordánské rezoluce bez kanadského dovětku rozhodně není natolik skandální, aby kvůli tomu Česká republika vystupovala z OSN.

Přijatá rezoluce nastiňuje pravidla, jak budou v oblasti chráněni civilisté.

Rozpravu k dokumentu jsme zveřejnili zde.

Překlad rezoluce a kanadského pozměňovacího návrhu níže.

 


 

Desáté mimořádné zasedání

Bod programu 5

Nezákonné akce Izraele v okupovaném východním Jeruzalémě a na zbytku okupovaného palestinského území

Bahrajn, Bangladéš, Belize, Bolívie (Mnohonárodnostní stát), Botswana, Brunej Darussalam, Komory, Kuba, Korejská lidově demokratická republika, Džibutsko, Egypt, Indonésie, Irák, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Libye, Salvador, Malajsie, Maledivy, Mauretánie, Maroko, Namibie, Nikaragua, Omán, Pákistán, Katar, Ruská federace, Svatý Vincenc a Grenadiny, Saúdská Arábie, Senegal, Somálsko, Jihoafrická republika, Súdán, Turecko, Spojené arabské emiráty, Venezuela (Bolívarovská republika), Jemen, Zimbabwe a Stát Palestina:*

návrh usnesení

Ochrana civilistů a dodržování právních a humanitárních závazků

Valné shromáždění,

vedeno cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů,

připomínajíc své příslušné rezoluce týkající se palestinské otázky,

znovu potvrzujíc povinnost respektovat a zajistit dodržování mezinárodního humanitárního práva za všech okolností v souladu s článkem 1 Ženevských úmluv z 12. srpna 1949,

s odvoláním na příslušné rezoluce Rady bezpečnosti, včetně rezolucí 242 (1967) ze dne 22. listopadu 1967, 338 (1973) ze dne 22. října 1973, 446 (1979) ze dne 22. října 1979 a dalších. 22. března 1979, 452 (1979) ze dne 20. července 1979, 465 (1980) ze dne 1. března 1980, 476 (1980) ze dne 30. června 1980, 478 (1980) ze dne 20. srpna 1980, 904 (1994) ze dne 18. března 1994, 1397 (2002) ze dne 12. března 2002, 1515 (2003) ze dne 19. listopadu 2003, 1850 (2008) ze dne 13. prosince 2008 ze dne 16. prosince 2008, 1860 (2009) ze dne 8. ledna 2009 a 2334 (2016) ze dne 23. prosince 2016. 2016,

Připomínajíce rovněž rezoluce Rady bezpečnosti o ochraně civilistů v ozbrojených konfliktech, včetně rezoluce o dětech a ozbrojených konfliktech,

Vyjadřujíc vážné znepokojení nad poslední eskalací násilí od 7. října 2023 a vážným zhoršením situace v regionu, zejména v oblasti Pásma Gazy a zbytku okupovaného palestinského území, včetně východní části Palestinského autonomního území, Jeruzaléma, a v Izraeli,

Odsuzujíce všechny násilné činy namířené proti palestinským a izraelským civilistům, včetně všech teroristických činů a nerozlišujících útoků, jakož i všech provokací, podněcování a ničení,

Připomínajíce potřebu dodržovat zásady rozlišování, nezbytnosti, přiměřenosti a opatrnosti při vedení nepřátelských akcí, zdůrazňujíce, že civilní obyvatelstvo musí být chráněno v souladu s mezinárodním humanitárním právem a mezinárodním právem v oblasti lidských práv, a litujíce v této souvislosti velkých civilních ztrát a rozsáhlého ničení,

Zdůrazňujíce rovněž potřebu vyvození odpovědnosti a v této souvislosti zdůrazňuje význam zajištění nezávislého a transparentního vyšetřování v souladu s mezinárodními standardy,

Vyjadřujíce vážné znepokojení nad katastrofální humanitární situací v Pásmu Gazy a nad jejími rozsáhlými důsledky pro civilní obyvatelstvo, které z velké části tvoří děti, a zdůrazňujíce potřebu úplného, okamžitého, bezpečného, neomezeného a trvalého přístupu humanitární pomoci,

Vyjadřujíce silnou podporu úsilí generálního tajemníka a jeho výzvám k okamžitému a neomezenému přístupu humanitární pomoci, aby bylo možné reagovat na nejzákladnější potřeby palestinského civilního obyvatelstva v Pásmu Gazy, zdůrazňujíce poselství generálního tajemníka, že je třeba udržet dodávky potravin, vody, léků a pohonných hmot v dostatečném rozsahu, a vyjadřujíce uznání za rozhodující úlohu, kterou v tomto ohledu sehrál Egypt,

Vyjadřujíce rovněž silnou podporu veškerému regionálnímu a mezinárodnímu úsilí zaměřenému na dosažení okamžitého zastavení nepřátelských akcí, zajištění ochrany civilního obyvatelstva a poskytnutí humanitární pomoci,

1. vyzývá k okamžitému, trvalému a udržitelnému humanitárnímu příměří vedoucímu k zastavení nepřátelských akcí;

2. požaduje, aby všechny strany okamžitě a v plném rozsahu splnily své závazky podle mezinárodního práva, včetně mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv, zejména pokud jde o ochranu civilistů a civilních objektů, jakož i ochranu humanitárního personálu, osob v bojové službě a humanitárních zařízení a majetku, a aby umožnily a usnadnily přístup humanitární pomoci k základním dodávkám a službám, aby se dostaly ke všem potřebným civilistům v Pásmu Gazy;

3. rovněž požaduje okamžité, nepřetržité, dostatečné a neomezené poskytování základního zboží a služeb civilistům v celém Pásmu Gazy, mimo jiné včetně vody, potravin, zdravotnického materiálu, pohonných hmot a elektřiny, a zdůrazňuje, že podle mezinárodního humanitárního práva je nezbytné zajistit, aby civilisté nebyli zbaveni předmětů nezbytných pro jejich přežití;

4. vyzývá k okamžitému, úplnému, trvalému, bezpečnému a neomezenému přístupu humanitární pomoci pro Agenturu OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě a další humanitární agentury OSN a jejich prováděcí partnery, Mezinárodní výbor Červeného kříže a všechny ostatní humanitární organizace, které dodržují humanitární zásady a poskytují naléhavou pomoc civilistům v Pásmu Gazy, podporuje zřízení humanitárních koridorů a dalších iniciativ, které usnadní dodávky humanitární pomoci civilistům, a vítá úsilí v tomto směru;

5. rovněž vyzývá ke zrušení příkazu Izraele, okupační mocnosti, aby palestinští civilisté a pracovníci OSN, jakož i humanitární a zdravotničtí pracovníci, opustili všechny oblasti v Pásmu Gazy severně od Vádí Gazy a přemístili se do jižní Gazy, připomíná a opakuje, že civilisté jsou chráněni mezinárodním humanitárním právem a měli by dostávat humanitární pomoc, ať už se nacházejí kdekoli, a znovu zdůrazňuje, že je třeba přijmout vhodná opatření k zajištění bezpečnosti a dobrých životních podmínek civilistů, zejména dětí, a jejich ochrany a umožnění jejich bezpečného pohybu;

6. důrazně odmítá jakékoli pokusy o násilný přesun palestinského civilního obyvatelstva;

7. vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech civilistů, kteří jsou nezákonně drženi v zajetí, a požaduje jejich bezpečnost, dobré životní podmínky a humánní zacházení v souladu s mezinárodním právem;

8. vyzývá rovněž k respektování a ochraně všech civilních a humanitárních zařízení, včetně nemocnic a jiných zdravotnických zařízení, jakož i jejich dopravních prostředků a vybavení, škol, míst konání bohoslužeb a zařízení Organizace spojených národů, jakož i veškerého humanitárního a zdravotnického personálu a novinářů, pracovníků médií a přidruženého personálu v ozbrojených konfliktech v regionu, a to v souladu s mezinárodním humanitárním právem;

9. zdůrazňuje, že ozbrojené konflikty mají obzvláště závažný dopad na ženy a děti, včetně uprchlíků a vysídlených osob, jakož i na ostatní civilní obyvatelstvo kteří mohou být zvláště zranitelní, včetně osob se zdravotním postižením a starších osob, a na další osoby, které mohou být zranitelné. osoby staršího věku;

10. rovněž zdůrazňuje, že je třeba urychleně vytvořit mechanismus, který by zajistil ochranu palestinského civilního obyvatelstva v souladu s mezinárodním právem a příslušnými rezolucemi OSN;

11. dále zdůrazňuje význam humanitárního oznamovacího mechanismu pro zajištění ochrany zařízení OSN a všech humanitárních zařízení a pro zajištění nerušeného pohybu konvojů s humanitární pomocí;

12. zdůrazňuje, že je důležité zabránit další destabilizaci a eskalaci násilí v regionu, a v tomto ohledu vyzývá všechny strany k maximální zdrženlivosti a všechny, kdo na ně mají vliv, aby se o tento cíl snažili;

13. znovu potvrzuje, že spravedlivého a trvalého řešení izraelsko­‑palestinského konfliktu lze dosáhnout pouze mírovými prostředky na základě příslušných rezolucí OSN a v souladu s mezinárodním právem a na základě dvoustátního řešení;

14. rozhoduje o dočasném přerušení desátého mimořádného zasedání a o pověření předsedy Valného shromáždění na jeho posledním zasedání, aby na žádost členských států obnovil jeho zasedání.

 


 

Pozměňovací návrh Kanady by přidal jeden paragraf:

Kanada:* pozměňovací návrh k návrhu usnesení A/ES­‑10/L.25

Ochrana civilistů a dodržování právních a humanitárních závazků

Za odstavec 1 se vkládá tento odstavec:

Jednoznačně odmítá a odsuzuje teroristické útoky Hamásu, k nimž došlo v Izraeli počínaje 7. říjnem 2023, a zajetí rukojmích, požaduje bezpečnost, blaho a humánní zacházení s rukojmími v souladu s mezinárodním právem a vyzývá k jejich okamžitému a bezpodmínečnému propuštění;