Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Evropský parlament: Zpráva o iniciativě Mládež v pohybu

Příští týden proběhne na plenárním zasedáním EP rozprava o iniciativě Mládež v pohybu – rámec pro zlepšení evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Mládež v pohybu je stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020, která si klade za cíl podpořit inteligentní a udržitelný hospodářský růst podporující začlenění.  Prostřednictví mobility má zvýšit vzdělávání a odbornou přípravu mládeže a umožnit tak mladým lidem snadnější přechod ze školy do práce.

LEARN © Fallenangel

Hospodářská krize by neměla být příčinou ke snižování investic do vzdělávání

Nedávná hospodářská krize nejvíce postihla mladé lidi, ačkoliv ji nezpůsobili. Nezaměstnanost mladých lidí v EU překračuje 20 %, což je 2–4 krát více než je nezaměstnanost dospělých. Členské státy v důsledku hospodářské krize začaly snižovat investice do vzdělávání a odborných příprav, čímž se budoucí šance mladých lidí na trhu práce opět snížily. V důsledku snižování veřejných investic do vysokoškolského vzdělávání dochází ke zvyšování poplatků za studium, ke snižování sociální podpory a studijních grantů, což má za následek, že děti chudých rodičů opouštějí vysoké školy a znovu se prohlubují sociální rozdíly.

Investice do vzdělávání jsou proto nutné i v době hospodářské krize a na jejich financování by se nemělo nahlížet jako na náklady, ale jako na investici do budoucnosti Evropy. Krize nesmí být záminkou ke krácení výdajů na vzdělávání. Pomocí těchto opatření se sníží míra předčasného ukončování školní docházky, aby mladí lidé nemuseli čelit sociálnímu vyloučení a chudobě, a aby naopak měli snadnější přístup na trh práce.

 

Mobilita studentů podpoří demokratické procesy

Ke zvýšení standardů vysokých škol iniciativa vybízí k větší spolupráci mezi vysokými školami po celém světě, a zdůrazňuje, že velmi přínosná by mohla být spolupráce s vysokými školami v USA. Z tohoto důvodu by se měly zvyšovat investice do programů jako jsou Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Marie Curie, Erasmus Mundus či Mládí v akci. Podle iniciativy mobilita mladých lidí může také pomoci podpořit demokratické procesy. Ve zprávě se nezapomíná na mobilitu pro učitele a pracovníky v oblasti mládeže a vzdělávání, které iniciativa označuje za možné „katalyzátory“, které zapůsobí na mladé lidi.

 

Každý má právo na kvalitní výuku

Iniciativa si uvědomuje důležitost každého mladého člověka, doslova se ve zprávě předložené EP píše, že pracovní proces nesmí ztratit žádného z mladých lidí, kteří měli z jakéhokoliv důvodu problémy ve škole, naopak je potřeba tyto mladé lidi cíleně podporovat. Přístup ke vzdělání nesmí záviset na sociálním nebo finančním postavení rodičů.

Každý člověk má navíc nárok na „druhou šanci“. Pokud mladý člověk ze sociálních či ekonomických důvodů ukončil vzdělávání a chce se opět vzdělávat, měla bu mu být věnována zvláštní pozornost a podpora.

Význam flexibilního způsobu vzdělávání, jako je dálkové studium či využití internetu v rámci výuky by neměl být zanedbáván. Všichni mladí lidé mají mít přístup ke kvalitnímu vzdělávání, ačkoliv se z velké dálky či rozvrhu nemohou výuky zúčastnit. Kvůli udržení systému sociálního zabezpečení by měly existovat podmínky pro kombinaci studia a práce.

 

Spolupráce škol s podniky

Iniciativa dále zdůrazňuje, že vzdělání musí podporovat kreativitu a inovační schopnosti mladých lidí a pomáhat jim intelektuálně a sociálně se rozvíjet. Spolupráce mezi univerzitami a podniky by měla zajistit lepší koordinaci mezi výzkumem, vzděláním a inovací. Školy by při vytváření učebních plánů měly zvažovat potřeby podniků, měly by spolupracovat se soukromými i veřejnými podniky, neboť toto motivuje mladé lidi k podnikání. Poskytování studijních grantů soukromými podniky považuje iniciativa za přínosné. Odborníci z různých oborů by vedli výuku a semináře, kde by studentům představili budoucí práci a mladí lidé by po ukončení školy měli hned nastoupit do práce.

 

Dobrovolnická činnost jako uznávaná odpracovaná doba a jiné návrhy

Iniciativa výzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly dobrovolnickou činnost a zároveň ji uznávaly jako odpracovanou dobu, což bude výhodné pro mladé nezaměstnané lidi. Rozvrhy výuky na univerzitách by měly být pružnější pro studenty, kteří již pracují a zároveň se chtějí vzdělávat. Do všech studijních programů by měly být zařazeny řádně placené a kvalitní stáže, jelikož se tím mladí lidé připraví na pracovní život a získají pracovní místa vyžadující vysokou kvalifikaci.

Ve zprávě se dále navrhuje zavedení poradenských služeb od základní školy po nejvyšší vzdělávání. Mladí lidé musí být chráněni před diskriminací na pracovišti, především před diskriminací z důvodu věku a nízkých pracovních zkušeností. Tomu má zabránit směrnice 2000/78/ES.

Každý člověk má být nezávislý, má mít přístup ke zdravotní péči a k důstojnému bydlení za rozumnou cenu, a to i v případě, že se rozhodne vzdělávat.

Odkazy:

ZPRÁVA o iniciativě Mládež v pohybu – rámec pro zlepšení evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy (2010/2307(INI))