Neděle 14. dubna, 2024
Evropský rozhled

Evropský parlament: Hlasování o ochraně a udržitelném rozvoji Prespanského parku

Příští týden se na plenárním zasedání EP uskuteční hlasování o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody jménem Evropské unie o ochraně a udržitelném rozvoji Prespanského parku.

NÁRODNÍ PARK PRESPANSKÁ JEZERA – VODNÍ POLITIKA

Národní park Prespanská jezera se rozkládá na hranici tří států – Řecka, Albánské republiky a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie. Park je důležitým přírodním stanovištěm pro ochranu mnoha vzácných druhů živočichů a rostlin, a zároveň je místem s významným archeologickým a tradičním dědictvím. Jedná se o první přeshraniční chráněnou oblast v jihovýchodní Evropě. Tamější jezera představují jedinečnou přírodní rezervaci, kterou je potřeba chránit na základě uceleného přístupu na úrovni povodí.

Evropská unie má řadu právních předpisů na ochranu svých vod, z nichž nejdůležitější je rámcová směrnice o vodě 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

OCHRANA EKOSYSTÉMU A UDRŽITELNÝ ROZVOJ PARKU

Na začátku února země podepsaly dohodu o ochraně a udržitelném rozvoji Prespanského parku a předložily ji ke schválení Evropskému parlamentu. Jejich cílem je zajistit ochranu ekosystému a udržitelný rozvoj Prespanského parku, včetně integrovaných plánů povodí.

Všechny země se například zavazují, že budou spravovat vodní systém Prespanských jezer, předcházet, kontrolovat a omezovat znečištění vod v této oblasti, chránit půdu před erozí, vyčerpáním, infekcemi a znečištěním, ale třeba i předcházet zavádění a chovu cizích druhů živočichů a pěstování cizích druhů rostlin.

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI A EKONOMIKA EKOSYSTÉMŮ

Rozvoj udržitelného hospodářství a zelené infrastruktury vede k vytváření pracovních příležitostí a přispívá tak ke strategii „Evropa 2020“. Rozvoj a ochrana přírody musí být v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 21. září 2010 o provádění právních předpisů EU zaměřených na zachování biologické rozmanitosti.

Podle předběžné zprávy ke studii Ekonomika ekosystémů a biologické rozmanitosti (TEEB) představuje ztráta biologické rozmanitosti příčinu hospodářských ztrát a poklesu prosperity. TEEB je významná mezinárodní iniciativa s cílem upozornit na globální ekonomické výhody rozmanitosti a poukázat na rostoucí náklady v případě ztráty či degradaci ekosystému.

Odkazy:

Zdroj informací: Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody jménem Evropské unie o ochraně a udržitelném rozvoji Prespanského parku

Ekonomika ekosystémů a biologické rozmanitosti (TEEB)