Neděle 14. července, 2024
Evropský rozhled

Evropská pohraniční a pobřežní stráž

frontex_horizontal_logo

Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pod dohledem zpravodaje Artise Pabrikse vznikají pozměňovací návrhy legislativního usnesení Evropského parlamentu ve věci ochrany vnějších hranic před přílivem uprchlíků. Zpráva o evropské a pohraniční stráži reaguje na neochotu a neschopnost členských států dát k dispozici příslušníky pohraniční stráže a vybavení. V oblasti volného pohybu bez vnitřních hranic musí být správa vnějších hranic Unie sdílenou odpovědností všech členských států.

 
Koncept evropské pohraniční a pobřežní stráže by se měl nově skládat z nové Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, která má nahradit agenturu Frontex, a vnitrostátních orgánů odpovědných za správu hranic, včetně pobřežní stráže.

Nové změny v návrhu kladou především důraz na schopnost rychle reagovat na nastalé situace a na vytvoření rezervy 1 500 příslušníků pohraniční stráže, kteří by pocházeli z členských zemí Unie a museli by být nasazeni bez výjimky. Smyslem je vytvoření plně funkčního systému integrované správy hranic.

V pozměňovacím návrhu se uvádí, že je nezbytné účinně monitorovat překračování vnějších hranic, řešit migrační výzvy a případné budoucí hrozby na vnějších hranicích, zaručit vysokou úroveň vnitřní bezpečnosti v Unii, ochránit fungování schengenského prostoru a dodržovat zastřešující zásadu solidarity.

K tomu je nutné posílit správu vnějších hranic, přičemž jako základ poslouží práce agentury Frontex. Agentura Frontex je Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích EU. Úkoly agentury by měly být rozšířeny a měly by být přejmenována na Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž.

Očekává se, že agentura bude přispívat k předcházení a odhalování přeshraniční trestné činnosti, jako je nezákonné převaděčství, obchodování s lidmi a terorismus. Zároveň by prováděla analýzu rizik. Předpokládá se využívání systému Eurosur.

Od Europolu se očekává, že bude poskytovat poradenství, strategickou a operační analýzu přeshraničního organizovaného zločinu a rozbíjení sítě převaděčů. Eurojust by měl podporovat spolupráci mezi vnitrostátními orgány pověřenými vyšetřováním a stíháním trestné činnosti.

Agentura by dále měla pomáhat členským státům organizovat společný návratový mechanismus v případě nelegálních migrantů. Vysílá jednotky evropské pohraniční a pobřežní stráže a technické vybavení s cílem poskytnout pomoc při kontrole, určování totožnosti a snímání otisků prstů a vytvoří ve spolupráci s Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu (EASO) a orgány členských států mechanismy k určování totožnosti osob, které potřebují mezinárodní ochranu nebo o ni chtějí požádat, a k poskytování počátečních informací těmto osobám a k jejich dalšímu předávání v rámci podpůrných týmů pro řízení migrace v oblastech hotspotů.

V oblasti komunikační činnosti bude zakázáno vyzrazování operativních informací, které by ohrozilo dosažení cíle operace. Komunikační činnost se bude provádět podle přesně daných plánů přijatými správní radou.

V návrhu se dále uvádí, že Evropská pohraniční a pobřežní stráž při plnění svých úkolů zohlední zvláštní potřeby dětí, nezletilých osob bez doprovodu, osob se zdravotním postižením, obětí obchodování s lidmi, osob, které potřebují lékařskou pomoc, osob, které potřebují mezinárodní ochranu, osob v tísni na moři a dalších osob ve zvláště zranitelném postavení.

Agenturu bude řídit výkonný ředitel, který bude zcela nezávislý a od nikoho nebude přijímat žádné pokyny, a to včetně pokynů od jakékoli vlády či jakéhokoli jiného subjektu. Funkční období výkonného ředitele je stanoveno na pět let a správní rada toto období může prodloužit nejdéle o dalších pět let. Výkonného ředitele může odvolat Soudní dvůr na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo Komise, pokud již nesplňuje podmínky nutné pro výkon své funkce nebo se dopustil závažného pochybení.

 
Odkazy:

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady oevropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (COM(2015)0671 – C8 -0408/2015 – 2015/0310(COD))